community in transition
23 maart 2020 | Suuz Kamper

Een meerjarige programmatische aanpak voor waterstof als verbindende schakel tussen sectoren en regio’s

Op 28 juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd. Het Klimaatakkoord voorziet
een prominente rol voor waterstof in de verschillende hiervoor genoemde sectoren
en als versterking van het ‘systeem’. In de kabinetsbrief behorend bij de
Klimaatakkoord wordt een “ambitieus waterstofprogramma, gericht op onderzoek, pilots en
demonstratieprojecten, infrastructuur en brede waterstoftoepassingen” aangekondigd om
dit te realiseren. Het grote belang dat in het Klimaatakkoord aan waterstof wordt gehecht,
vraagt om een brede programmatische aanpak voor waterstof, inclusief een integraal
innovatieprogramma. Vanwege de sectorale benadering van het Klimaatakkoord en de
IKIA bestaat het risico van versnippering van de innovatiebehoeften en -activiteiten binnen
het waterstofdomein omdat ze mogelijk onvoldoende of niet op elkaar zijn afgestemd of
onvoldoende gebruik maken van synergievoordelen die te behalen zijn bij een gezamenlijke
programmering. Ook daarom is een integrale programmatische aanpak hard nodig.

De Meerjarige Programmatische Aanpak Waterstof (MPAW) adresseert vanuit een gezamenlijk
perspectief een breed gedragen aanpak op het terrein van waterstof die de benodigde
innovaties benoemt, organiseert en de uitvoering faciliteert. Voorts beoogt het programma
de synergievoordelen optimaal te benutten om waterstof versneld te kunnen ontwikkelen
en opschalen. Daarmee sluit de programmatische aanpak direct aan bij het aangekondigde
waterstofprogramma. De programmatische aanpak voor waterstof is in goede samenwerking
met de MMIP-teams en de verschillende betrokken sectoren ontwikkeld. Doelen, aanpak en
gewenste resultaten worden hierin toegelicht.

 

 

Reageren?

© 2021 creaza / ECHT