community in transition
18 juli 2018 | Angelita Kappers

De Overlegtafel Energievoorziening (OTE) heeft twee rapporten gepubliceerd: Het betreft het rapport ‘Afwegingskader verzwaren tenzij’ en het rapport ‘Belemmeringen in nettarieven’

‘De Overlegtafel Energievoorziening (OTE) heeft twee rapporten gepubliceerd en aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Het betreft het rapport ‘Afwegingskader verzwaren tenzij’ en het rapport ‘Belemmeringen in nettarieven bericht Netbeheer Nederland.

Rapport ‘Afwegingskader verzwaren tenzij’
Met het rapport ‘Afwegingskader verzwaren tenzij’ heeft de OTE een afwegingskader ontwikkeld waarmee de netbeheerder haar gereguleerde gereedschapskist kan uitbreiden door het inzetten van markt gebaseerde flexibiliteit als (tijdelijk) alternatief voor investeringen in de verhoging van de transportcapaciteit. Dit afwegingskader sluit aan bij de netplanningspraktijk van de netbeheerder en deze kan hiermee op een transparante en controleerbare manier de afweging maken wanneer het maatschappelijk doelmatig is om flexibiliteit uit de markt te betrekken als (tijdelijk) alternatief voor een netverzwaring. Het ontwikkelde afwegingskader respecteert de bestaande spelregels van marktinrichting en leveringszekerheid, waardoor het zonder fundamentele wijzigingen in regelgeving en de praktijk van de netbeheerders kan worden ingevoerd. De OTE is van mening dat het afwegingskader vooruitlopend op het komende wetgevingstraject (Energiewet 1.0) geïmplementeerd kan worden. De meest voor de hand liggende route hiervoor is het vastleggen van het afwegingskader in secundaire regelgeving (de codes). De netbeheerders zullen hierin het initiatief nemen.

Rapport ‘Belemmeringen in nettarieven’
De OTE heeft met het rapport ‘Belemmeringen in nettarieven’ onderzocht in hoeverre de nettarieven belemmeringen vormen voor de totstandkoming van een efficiënte, betrouwbare en duurzame energievoorziening, en hoe eventuele belemmeringen kunnen worden weggenomen. Het resultaat is een inventarisatie van een zestal huidige en toekomstige tariefbelemmeringen. Voor elke belemmering zijn verschillende oplossingsrichtingen uitgewerkt en beoordeeld.’

bron: Netbeheer Nederland nieuws publicatie.

Reageren?

© 2021 creaza / ECHT